Kategoriarkiv: Allmän information

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019

för Annestorpsvägens samfällighetsförening

Tid: Söndagen 24 mars kl. 17.00 – 19.00

Plats: Johanneskyrkans församlingslokal

Dagordning:

 1. Föreningsstämman öppnas.
 2. Val av stämmans ordförande.
 3. Val av stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Stämmans behöriga utlysande.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Upprättande av röstlängd.
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 12. Ersättning till styrelse och revisorer.
 13. Genomgång ny budget, debiteringslängd och dess godkännande.
 14. Fyllnadsval av ordförande på 1 år.
 15. Val av sekreterare på 2 år
 16. Val av ledamot på 2 år
 17. Fyllnadsval av ledamot på 1 år.
 18. Val av suppleant på 2 år.
 19. Val av revisorer på 1 år.
 20. Val av valberedning, tre st, varav en sammankallande – samtliga på ett år.
 21. Övriga frågor.
 22. Mötets avslutande.

OBS: Byte av kontaktman meddelas till sekreteraren innan årsmötet!

Kallelsen i form av en PDF med all information har gått ut till medlemmarna.
Den kan även läsas här: http://www.annestorp.org/for-medlemmar/arkiv/redovisning-2018/


Avbrott i matarkabel – grävning på Annestorpsvägen

En matarkabel till den lilla transformatorstationen till vänster om infarten till Johanneskyrkan är trasig.
Det innebär att Vattenfall på uppdrag av Elevio kommer att gräva i Annestorpsvägen i höjd med infarten Johanneskyrkan / parkeringsplatserna till Annestorpsvägen 16 och 18.
Det kommer skapa hinder på vägen och infarterna.

Exakt när det skall ske och hur, vet vi inte för tillfället, men Vattenfalls representant sa ”så snart som möjligt”, typ denna eller nästa vecka (vecka 16/17 2018).