KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019

för Annestorpsvägens samfällighetsförening

Tid: Söndagen 24 mars kl. 17.00 – 19.00

Plats: Johanneskyrkans församlingslokal

Dagordning:

 1. Föreningsstämman öppnas.
 2. Val av stämmans ordförande.
 3. Val av stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Stämmans behöriga utlysande.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Upprättande av röstlängd.
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 12. Ersättning till styrelse och revisorer.
 13. Genomgång ny budget, debiteringslängd och dess godkännande.
 14. Fyllnadsval av ordförande på 1 år.
 15. Val av sekreterare på 2 år
 16. Val av ledamot på 2 år
 17. Fyllnadsval av ledamot på 1 år.
 18. Val av suppleant på 2 år.
 19. Val av revisorer på 1 år.
 20. Val av valberedning, tre st, varav en sammankallande – samtliga på ett år.
 21. Övriga frågor.
 22. Mötets avslutande.

OBS: Byte av kontaktman meddelas till sekreteraren innan årsmötet!

Kallelsen i form av en PDF med all information har gått ut till medlemmarna.
Den kan även läsas här: http://www.annestorp.org/for-medlemmar/arkiv/redovisning-2018/